índex | índice | navegació  

 número 21: novembre - desembre 2000

PROPOSTASINTAXI  
de Bartomeu Ferrando
audio (Realplayer)

BARTOMEU FERRANDO

BARTOMEU FERRANDO

Nascut a València el 1951, és professor titular de Performance i Art Intermedia a la facultat de Belles Arts de València i creador de la revista de poesia experimental TEXTO POÉTICO. És també coorganizador de diversos festivals internacionals de performance i poesia d'acció, redactor de DOC(K)S, INTER Y TEXTURAS i membre de Flatus Vocis Trio (poesia fonética i música) i de Rojo (free-jazz i performance).
_____________________________________

SINTAXI

-una vocal                                 -amb una consonant

-la primera vocal                   -amb la primera consonant

-la primera vocal i                  -la segona consonant
la primera consonant                                 
i una vocal

-una síl·laba i una vocal          -en el fons d'una consonant

-entre la síl·laba,                    -contra la mateixa consonant
una consonant

-una consonant                           -enlloc d'una síl·laba
sense consonant

-la tercera vocal de la           -amb cinc consonants més
primera síl·laba

-baix d'una síl·laba,                    -entre vuit vocals juntes
una paraula

-la tercera síl·laba      -qualsevol vocal de la segona frase qualsevulla
de la tercera paraula

-la segona paraula i un poc              -en la superfície del paràgraf
de la primera frase

-a cavall entre                                     -sense síl·labes
una paraula                                        
sense síl·labes
una frase i un                                 
sense síl·labes

-quatre paraules                              -al voltant de la
sense pàgina                                            
tercera consonant
de la segona frase

-cap paràgraf                                       -i un llibre de síl·labes
entre dos pàgines
de vocals

-totes les frases                                -a part, un munt de vocals
a l'inrevés, i
cap vocal

-un segon llibre a mitges          -en el fons de la segona síl·laba
ple de pàgines

-una síl·laba com si fora               -dins d'una frase plena de vocals
una pàgina

-enlloc d'un llibre                              -de qualsevol síl·laba sense
vocals una pàgina                             
qualsevulla

-totes les consonants                  -però sempre la mateixa pàgina
en el fons del primer
llibre

-el primer llibre i la sisena         -i un munt de llibres en equilibri
paraula del tercer

-i totes les síl·labes                   -però sempre la mateixa pàgina

Si voleu informació sobre la participació de l'autor a Proposta, cliqueu aquí.

© Bartomeu Ferrando
audio (Realplayer)
3:28

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització

 

BARTOMEU FERRANDO

He was born in Valencia in 1951 and he is professor for Performance and Intermedia Arts at the Faculty of Fine Arts in Valencia. He founded TEXTO POÉTICO, an experimental poetry magazine. Likewise, he coorganizes several international festivals on performance and action poetry and writes for DOC(K)S, INTER and TEXTURAS. He is also a member of Flatus Vocis Trio -phonetic poetry and music- and Rojo -freejazz and performance.

English Index Page

navegació:                     barcelona review número 21     novembre - desembre  2000  

-TBR

Jordi Cussà
     extracte de la novel·la
     Cavalls salvatges

      entrevista a Jordi Cussà
     de Jordi Vilarrodà.
     crítica
     per Ponç Puigdevall
David H. Rosenthal
     4 poemes

-PROPOSTA

Américo Rodrigues
Endre Szkárosi
Bartomeu Ferrando
Jaap Blonk
Esther Xargay
Eugeni Bonet
Julián Álvarez

-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il