índex | índice | navegació  

 número 21: novembre - desembre 2000

4 Poemes
David H. Rosenthal

Els poemes Junk, Consolatio Philosophiae, Barcelona 1985, i Holocaust Blues, pertanyen al llibre El visitant, publicat per Jardins de Samarcanda el març del 1992. Acompanyen els poemes originals anglesos les versions en català de Francesc Parcerisas.

 

__________________________

CAVALL
 
Les petites sotragades de la vida poden ser difícils d'assimilar
(per això el gras té la seva obesitat, el yuppi ta seva cartera d'inversions).

Si el que mola és 1'alcohol, ets un fill de ta mare
afortunat, però si és el cavall, hauràs

d'aguantar tota mena de molèsties:
patis cecs plens d'ombres i escombraries,

caus negres d'edificis en ruïnes,
despertar-te en matins que dessagnen dies preciosos,

mals de cap esbalaidors que et faran jurar que mai més
el tocaràs. Però hi tornaràs! Perquè és dur

caminar per la mateixa vella maroma, setmana
rere setmana sense tenir mai vacances.

Algun dia, algú pot dir: Quina vida tan desaprofitada!
-buscant, sempre buscant aquell escalf de les vísceres.

JUNK
 
Life's little buffets can be hard to absorb (wherefore
the fat man hath his girth, the yuppie his portfolio).

If liquor's your thing, you're a lucky
so-and-so, but if it's heroin, you'll have

to deal with all sorts of inconveniences:
blind courtyards strewn with shadows and garbage,

black crawl holes, mornings after
that bleed away the precious days,

stupefying headaches that make you swear you’ll never
touch the stuff again. But you will! because its hard

walking that same old tightrope, week after
week with never a vacation.

Someday, someone might say: What a wasted life!
Searching, always searching for that glow in the viscera.
 
__________________________
BARCELONA 1985
 
Més enllà d'un bordell, d'un dancing,
de la neulida figuera de desembre,
pots pujar fins a un lloc
des d'on es divisa tota la ciutat.

Desconcerta de veure
com s’ha mantingut igual.
Només fa deu anys
que Franco la va dinyar

però aquelles porres
i els punys closos són una història antiga
ja. Tot allò que era caliu
fou flamarada i va ser consumit.

En una plaça que ha canviat poc
d'ençà que els romans albiraren terra,
un ionqui s'ajup a netejar
la xeringa en una font.

Els vaixells de càrrega encara suren
i pampalluguegen fora port.
Com a regla general, el sol es pon
cap a dos quarts de sis.
 

BARCELONA 1985
 
Past a brothel, a dancehall,
a gaunt December fig tree
you can climb to a spot
that looks down upon the city.

It's jarring to see
how similar its aspect.
Only ten years have passed
since Franco wheezed his last

but those billy clubs
and clenched fists are ancient history
now. Everything that smoldered
flamed up and was consumed.

In a square, little altered
since the Romans hove in sight,
a junkie bends to clean
his works at a fountain.

Freighters still bulk
and twinkle outside the harbor.
As a rule, the sun sets
at around five-thirty.

__________________________
 HOLOCAUST BLUES
 
Abans de la segona guerra mundial
jo tenia família a Europa.

No en queda ni un. Bah! I ¿això,
què té d'especial?

Tan familiar com la pols, la guerra encara
ens agafa per sorpresa.

Sé d'una vall de tarongers
d'un verd fosc i llustrós.

Al migdia homes amb boina
i dones de cara cuirada

s'asseuen a menjar un
arrós a la cassola

amb pollastre i botifarra, una cabeça sencera
d'alls, vi amb regust de terra,

pa de pagés cruixent. La guerra
"els va conèixer", també.

Uns van ser afusellats,
altres violades.

Els porcs van ser requisats
per un bàndol i l'altre.

 

HOLOCAUST BLUES
 
Before the Second World War
I had relatives in Europe.

All gone. Hah! So
what else is new?

Familiar as dirt, war still
keeps taking us by surprise.

I know a valley of orange trees:
deep, glossy green.

At midday men in berets
and leathery-faced women

sit down to a meal of
arròs a la cassola

with chicken and sausage, a whole head
of garlic, wine tasting of soil,

round, crusty bread. The war
"knew them too."

Some were shot,
others raped.

Pigs were requisitioned
by one side or the other.
 
__________________________
CONSOLATIO PHILOSOPHIAE
 
Tocar ben bé de peus
a terra, "to plant one's feet
firmly on the ground" en anglès. (Tots els idiomes
tenen la seva manera de dir-ho.)

Com aquell dròpol canós
amb l'abric gris, estirat
a la vorera.
Pots veure que està content
(és aquest somriure satisfet
i l'ampolla, encisera,
que treu el cap a la seva butxaca).

Escamots de secretàries amb tacons alts
(repassades per la mirada dels seus jefes) li passen remenant pel davant...
En elles, la malenconia tropical
s'ha endurit, esdevenint "stress"
provocat per deficiències vitamíniques -però aquell dròpol
no en pren gens, de vitamines.

(Perquè quan no tens res
res no tens a perdre.)

És l'hora de dinar.
I empaitada encara pels records
de certs somnis ombrívols
-un anhel, seguit d'un mareig

 

CONSOLATIO PHILOSOPHIAE
 
To plant one's feet
firmly on the ground, tocar
de peus a terra
in Catalan. (There's a phrase
for it in every language.)

Like that grizzled bum
in the gray overcoat, sprawled
across the sidewalk-
you know he's feeling good
(it's that smirk
and the bottle coyly
peeking from his pocket).

Squads of high-heeled secretaries
(eyed by their bosses) wobble by.
In them, tropical melancholy
has hardened into "stress'
caused by vitamin deficiencies-but that bum
don't take no vitamins.

('Cause when you got nothin'
you got nothin' to lose)

It's lunchtime.
And still haunted by
certain shadowy dreams-
a long yearning, then a
sinking feeling, as on
 
__________________________

© David H. Rosenthal
© Traduït per: Francesc Parcerisas.

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:                     barcelona review número 21     novembre - desembre  2000  

-TBR

Jordi Cussà
     extracte de la novel·la
     Cavalls salvatges

      entrevista a Jordi Cussà
     de Jordi Vilarrodà.
     crítica
     per Ponç Puigdevall
David H. Rosenthal
     4 poemes

-PROPOSTA

Américo Rodrigues
Endre Szkárosi
Bartomeu Ferrando
Jaap Blonk
Esther Xargay
Eugeni Bonet
Julián Álvarez

-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il