índex | índice | navegació                                                 barcelona review #14

audio.gif (392 bytes)= Audio

Enric Casassas:  Tal Tipus
                                                         English version: Such a Sort
audio.gif (392 bytes)

o - onion o - cabbage

o - blackbird o - thrush

o - strength o - love

.

        índex

Cacau de mort
que treus la tos
sóc jo que vinc
rascaras calç
quan miris bé
tot un desert
per un perfum.

Tal Tipus

. .
O! mort que cau
cacau de mort
cendra subtil
on em vols dur?
sóc jo que vinc.
Rascaràs calç
amb les dents
a la paret
per consolar-te
quan miris bé.
. .
. . No queda seda
no queda res
gran caminada
tot un desert
per un perfum.
Llavors a penes
pots agafar-te
quan tot s'esfuma
a les volutes
de dues veus.
. .
. . L'una canta la vida
de mil maneres breus
i l'altra es precipita
l'abisme d'un lament
tal com ho sents.
De trenc a trencs
buscant la poesia
per llocs deserts
no l'he vist que em seguia
i no he vist res.
.
. . Quin preu haig de pagar
per tal tipus de poesia?
la tecla de quina nyafra tocar
perquè s'esbatanin les portes
         de la bogeria?
M'esborro de la llista deis humans
em faig foc flamejant d'interrogants
i salto
deixa'm que em mati
si no vois que et parteixi l'espinada!
.
. . Amor no m'abandonis
perdut de tots
la mula cega
cega per sempre
no m'abandonis.
No endrecis amor meu
l'atònit meu amor
entre els records
que jo m'enteranyini
caçant moscots.
.

© 1999 Enric Casassas

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització

Enric

 

ENRIC CASASSAS                          
SUCH A SORT
translated from the Catalan by Sue Brownbridge

o - onion o - cabbage

o - blackbird o - thrush

o - strength o - love

.

index

Dark dust of death
that cures the cough
Coming am I
Scrape lime will you
when you see true
a desert wide
for one perfume

such a sort

. . O! death that durst
dark dust of death
subtle cinder
where do you lead?
coming am I.

Scrape lime will you
from the wall
with your teeth
to console yourself
when you see true

. .
. .

There's no silk left
there's naught at all
protracted path
a desert wide
for one perfume..

And barely then
can you hold on
when everything fades
at the volutes
of two voices
. .
. .

One of them sings about life
in a thousand brief fashions
and the other hurtles on
the chasm of a lament
as you hear it.

From cleft to clefts
searching on for poetry
through empty sites
I saw not what was following me
and I saw naught.

.
. .

What's the price I must pay
for such a sort of poetry?
what subject of which wound should I touch on
for the doors of the madhouse to throw
themselves gaping open?

I blot myself from the list of humans
I make myself a fire flaming with questions
and I leap
let me kill myself
if you don't want me to break your backbone!

.
. . Love do not abandon me
adrift from all
the unseeing mule
sightless for ever
abandon me not.
Do not tidy away my love
the amazed love of mine
among the memories
let me shroud me in a web
while hunting flies.
.
navegació:                                   barcelona review #14    agost - octubre 1999  
-Xavier Canals
-Antoni Clapés

-Enric Casassas
-Eduard Escoffet
-Melcion Mateu i Adrover
-Dolors Miquel
-Josep Pedrals
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-
Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il